Памстера ЕООД

Политика за поверителност

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Памстера ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201725060, със седалище: гр. Варна, Вл.Варненчик бл.207 вх.3 ап.75 и адрес на управление: гр. Варна, ул. Здравко Чакъров 5 вх. А ап.14, наричано по-нататък за краткост Дружеството / Ние отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

1.2. Настоящата Политика за Поверителност има за цел да информира физическите лица какви лични данни се обработват от Дружеството в качеството на администратор и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са правата на физическите лица във връзка с техните лични данни и как могат да ги упражнят.

1.3. Дружеството е администратор на лични данни за данните, за които определя целите и начините на обработка. За личните данни, които клиентите обработват на своите интернет страници, Дружеството, като доставчик на сървърни услуги, е обработващ. Всеки клиент, който управлява платформа, на която се обработват лични данни, трябва да има собствена Политика за поверителност, съобразена с българското и европейското законодателство.

2. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ПРОФИЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Във връзка с управлението, поддържката на Интернет страницата и търговската дейност, извършвана чрез нея, както и осъществяването на комуникация с всеки, който влезе в контакт с Дружеството, бихме могли да обработваме лични данни на следните категории физически лица:

 • Посетители и ползватели на Интернет страницата и ресурсите в нея;

 • Клиенти на Дружеството, в т.ч. регистрирани потребители;

 • Лица, отправящи запитвания, сигнали или осъществяващи друга кореспонденция с нас, независимо от използвания канал за комуникация;

 • Трети лица, информация за които се съдържа в запитване, сигнал или друга кореспонденция, отправена към нас независимо от използвания канал за комуникация;

 • Лица, които са абонирани за получаване на информационен бюлетин;

 • Лица, осъществяващи взаимодействие с корпоративните ни профили/страници в социалните мрежи.

3. ЛИЧНИ ДАННИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Данни, които се събират или генерират автоматично, във връзка с използването на Интернет страницата.

3.1. Всеки път, когато Вие отворите нашата Интернет страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация, която може да има следното съдържание:

 • Уебсайт, който Ви е насочил към нас;

 • IP адрес, от който достъпвате страницата;

 • Дата и продължителност на посещението;

 • Информация за браузъра и операционната система, които използвате;

 • Гео локация, под формата на град и държава;

 • Логове за извършени действия напр. потвърждаване на запознаването с Политиката за поверителност, Общи условия и т.н.

Данни, необходими за създаването и поддържането на потребителски профили

3.2. Интернет страницата предлага възможност за регистрация, която предоставя различни функционалности и опции за закупуване на услуги. За да се регистрирате, е необходимо да предоставите своите лични данни:

 • Име и Фамилия;

 • Имейл адрес;

 • Телефонен номер;

 • Адрес;

 • Данни за издаване на фактура;

 • Парола (криптирана);

 • Логове за извършени действия напр. потвърждаване на запознаването с Политиката за поверителност, Общи условия и т.н.

3.3. Регистрираните потребители имат достъп до допълнителна информация в своите профили, свързана с техните действия, като история на поръчките, използвани услуги, възможност за въвеждане на данни от банкова карта за автоматично плащане на услуги и други.

Данни на лица, обработвани при отправяне на запитвания, сигнали или осъществяват друга кореспонденция с нас

3.4. Когато се свързвате с нас, ние може да обработваме следните видове лични данни, свързани с Вас:

 • Име и фамилия;

 • Имейл адрес;

 • Телефонен номер;

 • Друга информация, съдържаща се в съобщението, която представлява лични данни, в т.ч. и на трети лица.

Данни на физически лица, които се абонират за бюлетин

3.5.Когато се абонирате за получаване на бюлетин, актуални новини и специални оферти, ние ще обработваме предоставените от Вас лични данни във връзка с този абонамент. Такива данни могат да включват:

 • Име;

 • Имейл адрес;

 • Потвърждение, че давате съгласието си за обработка на лични данни за целите на бюлетина, когато такова бъде дадено.

3.6. В допълнение на посочената по-горе информация, ние пазим допълнителна информация за абонамента като: IP адрес, дата и час, в който е направено заявлението за абониране.

Данни на физически лица, осъществяващи взаимоотношения с корпоративните профили в социалните мрежи

3.7. С цел популяризиране на нашата дейност и предоставяните от нас услуги, ние може да поддържаме корпоративни профили/страници в различни социални мрежи (т.н. Фейсбук, Инстаграм, Ютуб и др.)

3.8. Не поддържаме социални мрежи и обработването на лични данни от тяхна страна не е под наш контрол. Лицата, които управляват съответните социални мрежи, имат собствени общи условия и политики за защита на личните данни, които Ви препоръчваме да прегледате.

Бисквитки и сходни на тях технологии

3.9. Във връзка с управлението и поддържането на Интернет страницата, ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да осигурим правилното ѝ функциониране, както и за анализиране на нейното използване. Подобна информация за използването на различните видове „бисквитки“ можете да получите от страницата Политиката за бисквитки.

4. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Дружеството обработва лични данни за цели, които са необходими за изпълнение на законови задължения:

 1. предоставяне на информация на компетентните административни и съдебни органи, или оказване на съдействие, когато това е приложимо;

 2. отговаряне и изпълнение на запитвания и искания на клиентите;

 3. осчетоводяване на търговските операции;

4.2. Дружеството обработва лични данни за цели, свързани с предприетите от Вас стъпки за сключване на договор:

 1. създаване на потребителски профили;

 2. сключване и изпълнение на договори за предлаганите от Дружеството услуги.

4.3. Дружеството обработва лични данни за цели, свързани с неговия легитимен интерес:

 1. управление на Интернет страницата и анализиране на начина, по който тя се използва;

 2. осигуряване на нормалното функциониране на Интернет страницата и предотвратяване на кибер атаки и други злонамерени дейности;

 3. осигуряване на възможност за осъществяване на комуникация посредством различни канали (в т.ч. формата за контакт на Интернет страницата, имейл кореспонденция и др.);

 4. осъществяване на взаимоотношения с корпоративните профили на Дружеството в социалните мрежи, в т.ч. и комуникация чрез тях;

 5. упражняване и защита на законните права и интереси пред административни и съдебни органи, когато това е приложимо.

4.4. Дружеството обработва лични данни за цели, за които се изисква изрично съгласие. Това обстоятелство винаги е указано във формата, с която се търси съгласието. Например, обработването на лични данни при абонирането за бюлетина се извършва на основание на съгласие.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Разкриване на лични данни пред обработващи лични данни

5.1. В някои случаи Дружеството може да споделя определени лични данни със стратегически партньори - подизпълнители, които предоставят необходимите услуги за извършване на търговската дейност на Дружеството. Разкритите лични данни се ограничават до минималния обем, необходим за изпълнението на поетите задължения.

Разкриване на лични данни пред други администратори на лични данни

5.2. В определени случаи Дружеството може да предоставя лични данни на други администратори на лични данни. При такива ситуации Дружеството винаги налага стриктно спазване на разпоредбите на българското и европейското законодателство за защита на личните данни от страна на другите администратори.

Разкриване на лични данни пред компетентни административни и съдебни органи

5.3. Разкриването на лични данни е възможно, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение на Дружеството или за защита на негови законни интереси, както и интереси на трети лица. Обикновено такова разкриване на лични данни се извършва пред компетентните административни и съдебни органи.

6. ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ

6.1. Дружеството не прехвърля лични данни в трети страни извън Европейския съюз.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Дружеството предприема предпазни мерки, включващи физическа, персонална и документална защита, за да осигури защита на Вашите лични данни от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

7.2. Всички служители на Дружеството са задължени да запазват поверителността на Вашите лични данни и да спазват съответните организационни и технически мерки за защита на тези данни. Достъпът на служителите до Вашите данни е ограничен до необходимото за изпълнение на техните задължения.

8. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Дружеството обработва Вашите лични данни за период, необходим за изпълнение на целите, изложени в настоящата Политика, освен ако не се изисква по-дълъг период за тяхната обработка. В зависимост от вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, след който информацията се изтрива окончателно.

Съхранение на лични данни с оглед спазване на законови задължения

8.2. Личните данни, свързани и/или съдържащи се в документи, за които съществуват нормативно регламентирани срокове за съхранение, ще бъдат съхранявани за периодите, предвидени в действащото законодателство, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

Съхранение на лични данни, необходими при сключване и изпълнение на договори

8.3. Личните данни, които са необходими за сключването и изпълнението на договори, се съхраняват през целия период на действие на договора и до 5 години след неговото прекратяване или изпълнение, освен ако в закона не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

Съхраняване на лични данни, съдържащи се в проведена с Дружеството кореспонденция

8.4. В случаите, когато не е определен законоустановен срок за съхранение на лични данни, които се съдържат в проведена кореспонденция с Дружеството, тези данни се съхраняват за период до 5 години след приключване на съответната кореспонденция и свързаните с нея отношения.

Съхраняване на лични данни при обработване въз основа на съгласие

8.5. Дружеството обработва лични данни, които са събрани въз основа на предоставено изрично съгласие. Тези данни се обработват до окончателното постигане на целите, за които са събрани, или до оттегляне на съгласието, като оттеглянето на съгласието е приоритетно. Вие имате право да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време.

Съхранение на бисквитки

8.6. Подробна информация, относно сроковете на съхраняване на различните бисквитки, които използва Дружеството, можете да получите от Политиката за бисквитки, която е публикувана на Интернет страницата.

Други срокове за обработване на лични данни

8.7. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни, и/или в случай на съответно искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за период, по-дълъг от посочените по-горе срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции и за срок до 5 години след окончателното му приключване.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

9.1. Ако сте предоставили Ваши лични данни на Дружеството, Вие разполагате със следните права, които можете да упражните по всяко време:

 • Право на информация – Вие имате право да получите информация относно обработваните от Дружеството Ваши лични данни. Настоящата Политика има за цел да Ви предостави подробна информация относно обработването на Вашите лични данни при използването от Вашата страна на Интернет страницата.

 • Право на достъп – ако сте регистриран потребител, Вие имате възможност да проверите в потребителския си профил какви Ваши лични данни са събрани и съхранявани на Интернет страницата. Също така, Вие имате право да правите корекции на данните, които са включени във Вашия профил. Независимо дали сте регистриран потребител, или не, Вие имате право да поискате от Дружеството и да получите информация, по отношение на това, какви Ваши лични данни се обработват, както и да получите достъп до тези данни.

 • Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране (промяна или допълване) на предоставените Ваши лични данни.

 • Право на изтриване – Вие имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато са налице предвидените в Регламента условия за това.

 • Право на ограничено обработване – Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че е налице някоя от предвидените в Регламента хипотези.

 • Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат – Вие имате право да получите обработваните от Дружеството Ваши лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така, Вие имате право да поискате прехвърлянето на Вашите лични данни от Дружеството към друг администратор, в случай, че това е технически осъществимо.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.

 • Право на възражение – Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни. В случай че направите такова възражение, Дружеството ще го разгледа и ще прекрати обработването, ако възражението е основателно. В случай че възражението е неоснователно, Дружеството ще Ви информира за това обстоятелство.

 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – Вие имате право по всяко време да оттеглите предоставеното от Вас съгласие, когато обработването на личните данни се извършва на база такова съгласие. Когато съгласието бъде оттеглено от Вас, ние ще прекратим обработването на личните данни за целите, за което същото е било предоставено. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни назад във времето, т.е. до момента на подаване на искането за оттегляне.

 • Право на жалба до надзорния орган – Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, в случай че смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени.

Ако искате да упражните правата си във връзка със защита на личните Ви данни, може да се свържете с Дружеството чрез попълване на Формата за искане от Физическо лице тук и/или като изпратите имейл на следващия имейл адрес: office@pamstera.com.

Вие можете да упражните Вашите права посочени по-горе напълно безплатно. В случай че Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, Дружеството може да наложи разумна такса или да откаже предприемането на действия по искането.

10. НАДЗОРЕН ОРГАН

10.1. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим орган на държавата, който осигурява защитата на лицата по отношение на обработката на техните лични данни и достъпа до тях, както и контролира спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

10.2. В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 • Интернет страница: www.cpdp.bg

11. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете с Дружеството на следния контакт: office@pamstera.com.

12. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. Дружеството си запазва правото да променя и актуализира своята Политика. При промяна в настоящата Политика, на интернет страницата ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за поверителност“.

Настоящите общи условия са приети от Памстера ЕООД на 01.12.2023 г. и влизат в сила, считано от 01.01.2024 г.

Абонамент за бюлетин

Политиката за поверителност*

Начини за плащане

Крипто валути
Дебитна/Кредитна карта
Банков превод

Всички права запазени © 2011 - 2024