Памстера ЕООД

Общи услвия

1. Предмет на общите условия

1.1. Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между Памстера ЕООД, гр. Варна, ул. Здравко Чакъров 5, вх.А ап.14 с ЕИК 201725060 наричано по по-долу Доставчик, и потребители наричани по-долу Клиенти, относно предоставянето на услуги, наричани по-долу Услугата.

1.2. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Доставчика предоставя услуги на Клиента въз основа на направена Заявка чрез формата за заявка в сайта на Доставчика.

2. Данни за доставчика

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование: Памстера ЕООД

 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Вл. Варненчик бл. 207 вх.3 ап.75

 • Адрес на упражняване на дейността и адрес: гр. Варна, ул. Здравко Чакъров 5, вх. А ап.14

 • E-mail за кореспонденция: office@pamstera.com

 • Тел.: +359 883 470 570

 • Вписване в публични регистри: ЕИК 201725060

 • Надзорни органи:

  • Комисия за защита на личните данни

  • Комисия за защита на потребителите

   • Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

   • Тел.: 02 / 980 25 24

   • Факс: 02 / 988 42 18

   • Гореща линия: 0700 111 22

   • Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Характеристика на услугата

4. Срок на услугата

4.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от един месец.

4.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото месечно възнаграждение от Клиента.

5. Права и задължения на страните

5.1. Доставчикът се задължава:

 1. да предостави и осигури договорените услуги съгласно спецификации, съгласувани с Клиента

 2. да предоставя техническа поддръжка на услугата съгласно избрания от Клиента абонаментен план

 3. да предостави на Клиента администраторски панел за администриране на Услугата и достъп до нейните функционалности

 4. да поддържа денонощно параметрите на договорените услуги

 5. в случаите на планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора

 6. да предоставя необходимото съдействие на съдебните органи, прокуратурата, следствието и МВР при осъществяване на контрол и действия от тяхна страна, като предоставя информация за личните данни на Клиента и Услугата, трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги

5.2. Доставчикът има право:

 1. да получи от Клиента възнаграждение за предоставената Услуга

 2. да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугата

 3. да ограничава параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугата на Клиента, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя инфраструктурата си

 4. да ограничава временно параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугата на Клиента с цел защита на сигурността на инфраструктурата си

 5. да получи допълнително възнаграждение от Клиента за допълнителни услуги във връзка с ползването на Услугата

 6. да извършва допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с Клиента

 7. да изисква необходимата легитимация от Клиента при приемането на инструкции, относно използването на Услугата

 8. да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Клиентът ги използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство, добрите нрави и при нарушение на настоящите общи условия

 9. да не уведомява Клиента, освен в изрично определени в закона случаи, при действия по чл. 5.1 ал. 6

5.3. Клиентът се задължава:

 1. да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата съгласно договорения абонаментен план и срок

 2. да използва добросъвестно Услугата и в съответствие със законодателството на Република България

 3. да използва Услугата по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на Доставчика или неговата инфраструктура, да пази доброто име и търговската репутация на Доставчика, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Доставчика

 4. да уведомява Доставчика за проблеми, свързани с ползването на Услугата

 5. да оказва пълно съдействие на Доставчика за предоставяне на Услугата и отстраняване на проблеми, свързани с нея, както и да предоставя достъп на представители на Доставчика до крайните точки на предоставяне на Услугата

 6. да използва и управлява Услугата единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от Доставчика име и парола за административен достъп

 7. да не използва функционалността на Услугата по начин, който не съответства на нейното предназначение (например създаване на proxy, и др.).

 8. да инсталира самостоятелно софтуер, който ще използва на сървъра, извън изрично предоставения от Доставчика софтуер при активирането на Услугата

 9. да предостави верни и актуални данни, които са му поискани от Доставчика. Клиентът е длъжен да информира Доставчика при промяна в предоставените данни

 10. Клиентът се задължава да извършва дейността си законосъобразно, като осигурява наличието на всички необходимите права, лицензи и други права и разрешения съгласно приложимото законодателство.

5.4. Клиентът има право:

 1. да използва Услугата по предназначение съобразно уговорените Параметри

 2. да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата

 3. да му бъде предоставена техническа поддръжка на Услугата от квалифициран персонал на Доставчика съгласно избрания абонаментен план

 4. на отказ от услугите, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 30-дневен срок, считано от датата на сключване на договора. В случай на отказ от услугата, Клиентът е необходимо да заяви недвусмислено по друг начин решението за отказ от услугата (изпращане на електронно съобщение)

5.5. Невъзможността на Клиента да използва Услугата по причини, за които Доставчикът не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях.

5.6. Клиентът се задължава да не използва Услугата за публикуване, предоставяне и разпространяване по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица, а именно: авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; представляващите търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

5.7. Клиентът се задължава да не публикува, разпространява или да предоставя софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти, да не публикува и да не предоставя трансфер на порнографски и нелегални материали.

5.8. Клиентът се задължава да не използва Услугата за публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и други закононарушения, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и международните актове.

5.9. Клиентът се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща "спам". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната услуга, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

Услугите, чиито такси не подлежат на възстановяване според чл. 57, ал.1 на Закон за защита на потребителя, са всички продукти от следните категории: регистрация на домейн имена, SSL сертификати, лицензи.

В случай на отказ от предоставената услуга, всички закупени допълнителни лицензи като cPanel, LiteSpeed, Cloudlinux и други не подлежат на възстановяване.

Срокът за възстановяване на платена сума е до 14 календарни дни.

6. Цена и условия за плащане

6.1. Цената на Услугата се определя от Доставчика на неговия сайт.

6.2. Клиентът дължи на Доставчика цената за услугата, съгласно избрания абонаментен план.

6.3. Доставчикът има право едностранно да променя цените на предоставяните услуги. Доставчикът уведомява Клиента за промяната на цената на услугите не по-късно от 1 (един) месец преди влизане в сила на новите цени. В този случай Клиентът има право да изпрати писмено предизвестие за прекратяване на Договора преди влизането в сила на новите цени. В случай че Клиентът не изпрати предизвестие до Доставчика, че не е съгласен с новите цени, то тази промяна влиза автоматично в сила след изтичането на 1-месечния срок.

6.4. Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година Доставчикът има право да индексира цените на Услугите, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена. С подписването на настоящия договор Клиентът се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящия член. В този случай Клиентът няма право да прекрати едностранно Договора на основание, че не е съгласен с новите цени.

6.5. Клиентът заплаща цената на услугата в началото на всеки абонаментен период като плащането може да бъде извършено по един от следните начини:

 1. Банков превод по следната банкова сметка на Доставчика:

  IBAN: BG19BUIN95611000346423

  BIC: BUINBGSF

  При банка: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

  Основание за плащане: номера на издадената проформа фактура

 2. През системата на eРay - съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на ePay и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане, системата на ePay автоматично ви препраща обратно в платформата на доставчика.

 3. През системата PayPal - съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal, достъпни на www.paypal.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на PayPal и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане, системата на PayPal автоматично ви препраща обратно в платформата на доставчика.

 4. Разплащане чрез ПОС терминал (Stripe) – при избор на този метод на разплащане, вие ще бъдете автоматично пренасочен към сървър на Stripe, където се осъществява идентифицирането ви. На екрана за плащане следва да въведете данните на своята карта и секретен код за идентификация, след което се извършва авторизация на плащането с карта. При успешно плащане, Stripe връща отговор за успешната транзакция и достъпът ви до абонатната услуга се активира. При неуспешно плащане Stripe връща отговор за неуспешна транзакция.

 5. През EasyPay - съобразно условията за извършване на плащания чрез EasyPay, достъпни на www.easypay.bg. Процесът на плащане се извършва изцяло на каса в офисите на EasyPay и при спазване на техните общи условия.

6.6. Всяко получено плащане, което не може да бъде отразено от Доставчика, ще бъде възстановено на съответния платец.

Съдържание

Абонамент за бюлетин

Политиката за поверителност*

Начини за плащане

Крипто валути
Дебитна/Кредитна карта
Банков превод

Всички права запазени © 2011 - 2024